Vergi Affı 2016 SGK Prim Borcu Affı Ne Zaman Çıkacak Resmi Gazete

vergi affı,vergi affı 2016 resmi gazete,vergi affı çıktımı,vergi affı ne zaman çıkacak,vergi affı başvuru,vergi affı başvuru dilekçesi,vergi affı cezalar,vergi affı dilekçe örneği,vergi affı dilekçesi,vergi affı detayları,vergi affı faizler siliniyor mu,vergi affı faiz hesaplama,vergi affı haziran 2016,vergi affı haberleri son dakika,vergi affı ile ilgili resmi gazete,vergi affı naci ağbal,vergi affı son dakika,vergi affı trafik cezalarını kapsıyor mu,vergi affı taksit ödemeleri,vergi affı taksit gecikmesi

Paylaş

Güneş Enerjili Pompa

Vergi Affı 2016 SGK Prim Borcu Affı Ne Zaman Çıkacak Resmi Gazete

Vergi affı, vergi affı, vergi affı 2016 resmi gazete,vergi affı çıktımı ,vergi affı ne zaman çıkacak Vergi affı çıktı mı? 2016 yılında vergi prim borcu affı olacak mı? Kimler ve hangi mükellefler yararlanacak?

Bazı alacakların yeniden yapılandırmasını içeren yasa teklifi 22 Temmuz günü Meclis Başkanlığına sunuldu. Oldukça kapsamlı. Devletin kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırılmasının yanında, dava safhasında bulunan vergi alacakları ile halen devam eden vergi incelemeleri kapsamında tarh edilecek vergiler de düzenlemenin kapsamına giriyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde, vergi dairelerine kayıtlı yaklaşık 90 milyar, sosyal güvenlik primleri olarak da yaklaşık 72 milyar olmak üzere toplam 162 milyar liralık borcun vatandaşın lehine yeniden yapılandırılacağını belirtmişti.

Yasa teklifi, sadece alacakların yapılandırılmasını değil, teklifi matrah ve vergi artırımı yoluyla mükelleflerin son l>eş yılının vergi incelemesi kapsamı dışına çıkarılmasını da içeriyor. Teklif ile yurtdışındaki para, altın, menkul kıymet gibi varlıkların yurda getirilmesinin, yurtiçinde olup kayıtlarda yer almayan aynı türden varlıkların ise kanuni defterlere kaydedilebilmesinin önü de açılıyor. Son olarak işletme kayıtlarının düzeltilmesine (kasa, stok, sabit kıymet gibi) imkan sağlayan düzenlemeler de yasa teklifinde yer alıyor. Bu yazımızda, söz konusu yasa teklifinin, mükelleflerin kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemeleri üzerinde duracağız.

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

Yasanın kapsamı açısından 30 Haziran tarihi önemli. Bu tarihten önceki dönemlere ilişkin olan vergi borçlan ile yine bu tarihe kadar verilmiş olan beyannamelerdeki vergilerin yapılandırma kapsamına girdiğini söyleyebiliriz.

Örneğin Mayıs 2016 ve önceki dönemlere ilişkin aylık KDV, muhtasar, ÖTV. damga vergisi beyannameleri, 2015 ve daha önceki dönemlere ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz gelmemiş olan vergiler bu yasa kapsamında yapılandırılabilecek.

Ayrıca, 2016 yılına ilişkin olarak 30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk eden vergilerin de bu kapsama girdiğini hatırlatmakta fayda var.

Sadece yukandaki vergiler değil bütün bu vergilere bağlı vergi cezalan ile gecikme faizleri, gecikme zamlan da yasa kapsamında. Ancak 2016 yılına ilişkin motorlu taşıllar vergisi ikinci taksitinin kapsama girmediği teklifte açıkça belirtiliyor.

Aynı tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalan da yapılandırma kapsamına giriyor.

EMLAK VERGİLERİ

Yasa teklifinde yapılandırma imkanının Maliye Bakanlığı na ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar için geçerli olduğu belirtiliyor. Buna göre yukarıda kapsamı belirtilen vergilerin yanında taşta emlak vergisi olmak üzere belediyeler tarafından tahsil edilen vergiler ve hizmet bedelleri de yeniden yapılandırma kapsamına giriyor.

FAİZİN BİR KISMI SİLİNİYOR

En çok; “cezalar siliniyor mu”, “vergi aslında indirim var mı” gibi sorularla karşılaşıyoruz. Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla, vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergiler ve bunlara bağlı vergi cezalan ile gecikme faizi ve gecikme zamları yasanın kapsamına giriyor dedik.

Bunlardan vergi aslında herhangi bir indirim yapılması söz konusu değil. Yapılandırma talep eden mükellefler vergi aslının tamamını her halükarda ödemek zorundalar. Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar ise siliniyor. Bunun yerine vergi aslı üzerinden Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın anapara ile birlikte ödenmesi gerekiyor. Yasa kapsamında varsa vergi aslına bağlı olarak kesilmiş olan vergi cezaları (vergi ziyai cezası gibi) da tamamen siliniyor.

USULSÜZLÜK CEZASININ YARISI

Yasanın yayım tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının (usulsüzlük ve özel usulsüzlük gibi) ise yarısı siliniyor. Kalan yarısı ile bu tutara gecikme zammı yerine yasanın yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle bu borçtan kurtulmak mümkün olacak. İştirak nedeniyle kesilmiş olan vergi cezalan için de aynı durum geçerli.

VERGİ AFFI ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ZAMANI

Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Komisyonun ardından Genel Kurul görüşmeleri, Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazetede yayımlanması derken yasanın temmuz ayına yetişmesi zor görünüyor. Ama imkansız da değil tabii ki…

Yasada başvurunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması gerektiği belirtiliyor. Buna göre yasanın yayımı ve dolayısıyla yürürlüğe girmesi ağustos ayına kalırsa ekim ayının sonuna kadar başvuruda bulunulması gerekecek.

Ama başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin Bakanlar Kurulu tarafından bir aya kadar uzatılabileceğini de hatırlatmakta fayda var.

VERGİ BORCU TAKSİTLE ÖDENEBİLİR

Yapılandırma kapsamında yeniden hesaplanan tutarın taksitle ödenme imkânı var.

Bunun için başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekiyor. Bu durumda ödenmesi gereken tutar;

  • 6 eşit taksit için (1,08),
  • 9 eşit taksit için (1,12),
  • 12 eşit taksit için (1,16),
  • 18 eşit taksit için (1,24),

katsayısı ile çarpılıyor ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ödenecek taksit tutan hesaplanıyor.

Örneğin 100 lira anapara, 100 lira vergi ziyaı cezası ve 70 lira faiz borcu olmak üzere toplam 270 lira kesinleşmiş borcu olan bir mükellefin yapılandırma talebinde bulunduğunu ve anapara üzerinden gecikme faizi yerine 40 lira enflasyon farkı hesaplandığını varsayalım. Bu durumda yasa kapsamında ödenecek tutar 100 lira anapara ve 40 lira enflasyon farkı olmak üzere 140 lira olacaktır.

Mükellefin 12 taksitte ekleme imkânından yararlanmak istemesi durumunda ödeyeceği toplam tutar (140 x 1,16) 162,4 lira olacak ve iki ayda bir (162,4 / 12) 13,53 lira ödemek koşuluyla toplam 24 ayda borcunu kapatmış olacaktır.

Taksitle ekleme seçildiğinde ilk taksitin yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi şart. Buna göre yasa ağustos ayında yayımlanırsa ilk taksitin kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Diğer taksitler ise birer ay atlayarak ödenecek (ikinci taksit 31 Ocak 2017, üçüncü taksit 31 Mart 2017’ye kadar…).

TAKSİTLERİ AKSATMAYIN

Taksitle ekleme seçilmesi durumunda özellikle ilk iki taksitin zamanında eklenmesi çok önemli. Bunlar zamanında eklenmezse veya kalan taksitlerden bir takvim yılında ikiden fazla taksit süresinde ödenmez veya eksik ödenirse yeniden yapılandırma hakkı kaybediliyor.

İlk iki taksit hariç, taksitlerin bir takvim yılında iki veya daha az aksatılması durumunda ise eklenmeyen veya eksik eklenen taksitlerin gecikme zammı oranında hesaplanan geç ödeme faizi ile birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar eklenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilmiyor.

PEŞİN ÖDEMEK AVANTAJLI

Taksit yerine peşin ekleme seçildiği durumda ekstra bir indirim daha kazanılıyor. Vergi tutan üzerinden gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan enflasyon farkı (örnekteki 40 lira) üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılıyor.

Yani örnekteki 100 liralık anapara ve (40 x % 50) 20 liralık enflasyon farkı toplamı olan 120 lira peşin olarak ödendiği durumda en baştaki toplam 270 liralık borç kapatılmış oluyor.

Peşin ekleme seçeneğinde ödemenin, ilk taksit süresinde yani yasanın yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (ağustos ayında yayımlanırsa 30 Kasım a kadar) yapılması gerektiği unutulmamalı.

 

► Hangi borçları kapsayacak? 

Meclis’teki “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi”, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki genişletilmiş haliyle; vergiler ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılıyor. Bu tasarı kapsamında trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti idari para cezaları, belediyelerin su, atık su ve katı atık alacakları, Kredi Yurtlar Kurumu’nun vergi dairelerine intikal eden alacakları da var.

► Hangi tarih esas alınacak? 

Düzenleme kapsamında, 30 Haziran 2016 ve öncesi borçlar esas alınacak. Vergi, prim, gümrük vergisi gibi borcu olan vatandaşların yapılandırmadan yararlanmak için ekim ayı sonuna kadar müracaat etmesi hedefl eniyor. Borçlulara 6-18 ay arası taksit olanağı da sunulacak. Bunu tercih edenlere taksit süresine göre özel faiz uygulanacak. Ancak ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi gibi hallerde kişiler bu düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedecek.

165 milyar lirayı aşacak

► Yeni vergi barışının büyüklüğü ne olacak? 

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamalarına göre Maliye alacakları kapsamında gelir, kurumlar, KDV mükellefi 4,5-5 milyon kişi yeni vergi barışından yararlanacak. Vergi alacakları için bu kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya sokulacak vergi alacağı ‘aslı’ tutarı 90 milyar lira. Yine 67 milyar liralık sosyal güvenlik primi alacağı, gümrük vergisinde 325 milyon liralık vergi aslı, 935 milyon liralık gümrük para cezası yapılandırmaya sokulacak. Prim borcu olan şirket sayısı ise 1.2 milyon adet. Sosyal güvenlik alacakları arasında gelir testi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon kişinin ceza ve faizleri silinecek. Bu kapsamdaki alacaklar 10 milyar lirayı buluyor. Ayrıca tasarıya sonradan dahil edilen trafik para cezaları affından da 4 milyon 255 bin mükellefin yararlanması bekleniyor. Bu kapsamdaki alacak tutarı yaklaşık 6 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Belediyelerin su, Kredi Yurtlar Kurumu’nun kredi gibi alacaklarla ilgili tahminler ise henüz netleşmedi.

► Devlete olan borçlarla ilgili neler yapılacak? 

Vergi Uzmanı Recep Bıyık, yeni düzenlemenin geniş kapsamını şöyle özetliyor: “Kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırılıyor, ihtilafl ı alacaklar tasfiye edilmek isteniyor, matrah artırımı ve matrah artırımı yapılan yılların incelenmemesi ve bu yıllara tarhiyat yapılmaması öngörülüyor ve kayıt ve muhasebe düzeltmeleri yapılarak gerçek durumla kayıtların eşitlenmesi amaçlanıyor.”

► Nasıl bir yol izlenecek? 

İlgili tarih itibariyle kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmiyor. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yurtiçi ÜFE (Y-ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi öngörülüyor. İhtilaflı alacaklarda ise alacağın veya ihtilafın bulunduğu aşamaya göre farklı düzenlemeler öngörülüyor. Örneğin yasanın Resmi Gazete’de yayımı tarihi itibariyle tarhiyat yapılmış, dava açılmış ancak karar verilmemişse veya dava açma süresi henüz geçmemişse, verginin yüzde 50’si ile bu tutara Y-Ü- FE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan faizinin ödenmesi halinde, ceza ve gecikme faizinin silinmesi öngörülüyor.

Matrah farkı ve stok affı

► Su borçları nasıl yapılacak? 

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 30 Haziran’dan önce ödenmemiş olanlar, ilgili kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacak asılları, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Y-ÜFE hesaplanacak. Bu tutarın belirtilen şartlarda ve sürede ödenmesi şartıyla faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklardan vazgeçilecek.

► Sosyal güvenlik borçlarıyla ilgili neler olacak? 

Sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi gibi sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırılmasında, prim asıllarına Y-Ü- FE uygulanarak yapılandırma olanağı getirildi. Bu durumda gecikme cezası ve zammı uygulanmayacak. Bu borçlar 12 taksitle ödenebilecek. Yine bu kapsamda yaşlılık, emekli veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı bir işte çalışması nedeniyle destek primi ödemesi gerekenlerin borçları, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarına Y-ÜFE uygulanarak yapılandırılacak. Gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.

► Matrah artırımı ve stok affı nasıl olacak? 

Kanun teklifiyle kayıt düzeltmeye yönelik yeni olanağı da sağlanıyor. Bunlar arasında, kendiliğinden vergi matrahını artırarak ödeyenlere, geçmiş 5 yıl boyunca vergi incelemesi yapılmama hakkı tanınıyor. Ancak BSMV, sorumlu sıfatıyla ödenen KDV, kâr dağıtımı stopajı, KKDF, damga vergisi ve ÖTV gibi vergilerde matrah artırımı yapılmıyor.

Yine örneğin işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşları yüzde 10 KDV hesaplayarak kayda alma olanağı sağlanıyor. Teklifl e, stok ve kasa düzeltmesi olanağı da getiriliyor. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için yüzde 3 vergi ödeyerek düzeltme olanağı var.

► Önceki düzenlemelerden farkları neler? 

KPMG Türkiye Ortağı Abdulkadir Kahraman, yeni düzenlemenin öncekilerden, örneğin 6111 sayısı Kanun’dan önemli bir farkının ecrimisil alacaklarıyla ilgili olduğunu vurguladı. Kahraman bu konuda şuna dikkat çekti: “Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilenler’ ile ilgili alacaklar (özetle ecrimisil olarak adlandırılan alacaklar) bu teklifte bulunmuyor. Bu kısım bu yıl ciddi sorun yaşayan turizm sektörü için çok önem arzediyor. Benzer şekilde “Kesinleşmemiş veya dava safh asında bulunan ecrimisil” alacakları da kapsama alınmalı diye düşünüyoruz.”

Kahraman’ın verdiği bilgiye göre ayrıca bu düzenlemeyle taksitle ödemedeki taksit sürelerine bağlı olarak artırılan “taksit katsayıları (vade finansman maliyeti” 6111 sayılı Kanuna göre artırıldı. Bununla ilk taksit süresi içinde “peşin ödeme teşvik” edilmek isteniyor.

6111 Ssayılı yasa ile 26.4 milyar lira geldi 

Türkiye ekonomisi, özellikle 1960’lardan buyana 30’un üzerinde vergi affı, varlık barışı gibi uygulamalara sahne oldu. Bu düzenlemelerin önemli bir kısmı kriz yıllarının ardından yaşanan tahribatın etkilerini azaltma, bir kısmı da sürekli cari açık veren ülkeye yeni kaynak bulunması amacıyla yapıldı. Bu düzenlemelerin çok büyük kısmında afl ar, ‘vergi cezası’ ve ‘gecikme zammı ve faizi’ için uygulandı. Az sayıdaki afta ‘vergi aslı’ da uygulama kapsamına alında. Ayrıca ‘stok affı’, ‘ek servet bildirimi’ ve matrah artırımı’ da afl arın konusu haline getirildi. Yakın dönemin ilk vergi barışı ise 2003’te uygulama giren 4811 sayılı Kanun’du. Bu kanunla 30 Eylül 2004 itibariyle 4,7 milyar lira tahsil edildi. Son yılların en büyük vergi barışı olan ve 2011’de uygulamaya giren 6111 sayılı Kanun’la elde edilen gelir miktarı 31 Mayıs 2014 itibariyle 26,4 milyar lira oldu. Yine vergi barışı kapsamında son başvuru tarihi 1 Aralık 2014 olan 6552 sayılı Kanun’la da 30 Haziran 2016 itibariyle tahsilat 10,2 milyar lirayı buldu.

Varlık barışına yurtiçi de dahil

Yeni yasal düzenleme varlık barışını da düzenliyor. Buna göre yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile gemi, yat ve diğer su araçlarını, 31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefl er, Türkiye’ye getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya işletmelerinden çekebilecek. Mükellefl er, Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını da 31 Aralık 2016’ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek. Bu takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu düzenlemeyle varlıklarını işletmelerine dahil edenlerle ilgili olarak herhangi bir şekilde geriye dönük vergi incelemesi yapılmayacak. Yeni düzenlemede varlıklarını kayıt altına aldıranlardan vergi kesintisi de olmayacak. 2008’dan buyana yapılan üç varlık barışı düzenlemesi kapsamında ilgili mükellefl ere 3 milyar liralık bir vergi tahakkuk ettirilmişti.

 Bu Ürünü Neden Bizden Satın Almalısınız?


POWER ENERJİ olarak Güneş Enerjisi Solar sektöründe akla gelen, güvenilir ilk firmalardanız. Bu güveni oluşturmamız kolay olmadı dolayısı ile kalitesiz ürünler (ucuz ürünler) satarak bize olan güveni zedeleyemeyiz. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli hususları aşağıda belirttik. Bizi tanımak ve  daha önce yaptığımız işleri incelemek isterseniz REFERANSLARIMIZ için tıklayın.


- Satışa sunduğumuz ürünlerin, Garantili Ürünler olduğunu,
- Ürün veya hizmet satışı sonrasında Teknik konularda MUHATAP bulabileceğinizi,
- Kurulum dahil Satışlarda Ürün Montajları, Alanında DENEYİMLİ Teknik Personelimiz tarafından yapılacağını,
- Kurulum dahil Satışlarda Ürün Garantileri ile beraber 2 YIL SERVİS GARANTİSİ verdiğimizi,

bilmenizi isteriz.

Sosyal Medyada POWER ENERJİ

YouTube Kanalımız

Facebook Sayfamız

İnstagram Hesabımız

Twitter Hesabımız

GooglePlus Hesabımız

E-Mağazamızdaki Ürünler

Güneş Panelleri (165 Watt, 250 Watt, 275 Watt,300 Watt Solar Paneller)

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Sistemleri ( On Grid /Şebekeye Bağlı Sistemler)

Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketleri ( Off - Grid/ Akülü Sistemler)

Güneş Enerjili Sulama Sistemleri (Dalgıç Pompa Çalıştırma)

UPS Güç Kaynakları( Online Ups 3kVa- 20 kVa)

Rüzgar Türbinleri

İnverterler (Ongrid İnverter - Off Grid İnverter)

Jel Aküler

Dalgıç Pompa ve Motorlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir